สิ่งช่วยศึกษา
คำอุปมา


คำอุปมา

เรื่องราวเรียบง่ายที่ใช้อธิบายและสอนความจริงหรือหลักธรรมทางวิญญาณ. คำอุปมาใช้หลักของการเปรียบสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือเหตุการณ์ธรรมดาทั่วไปกับความจริง, และความหมายหรือข่าวสารที่แฝงอยู่ในคำอุปมามักถูกปิดบังจากผู้ฟังที่ไม่มีความพร้อมทางวิญญาณต่อการรับข่าวสารนั้น (มธ. ๑๓:๑๐–๑๗).

พระเยซูทรงสอนด้วยคำอุปมาบ่อยครั้ง. สำหรับรายชื่อคำอุปมาสำคัญ ๆ ของพระองค์, ดู “พระกิตติคุณสี่เล่ม.”