สิ่งช่วยศึกษา
ความรู้


ความรู้

ความเข้าใจและความสามารถในการเข้าใจ, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับความจริงดังที่สอนไว้หรือยืนยันโดยพระวิญญาณ.