สิ่งช่วยศึกษา
ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์


ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

เป็นสิทธิของสมาชิกศาสนจักรทุกคนที่มีค่าควรและได้รับบัพติศมาที่จะมีอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ด้วยเสมอ. หลังจากบุคคลหนึ่งบัพติศมาเข้ามาในศาสนจักรที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์, เขาจะได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการวางมือจากคนที่มีสิทธิอำนาจที่ถูกต้อง (กิจการ ๘:๑๒–๒๕; โมโร. ๒:๑–๓; คพ. ๓๙:๒๓). มักจะกล่าวกันว่าการได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการบัพติศมาด้วยไฟ (มธ. ๓:๑๑; คพ. ๑๙:๓๑).