สิ่งช่วยศึกษา
เครื่องหมาย


เครื่องหมาย

เหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่ผู้คนเข้าใจว่าเป็นหลักฐานหรือข้อพิสูจน์บางอย่าง. เครื่องหมายมักเป็นปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์จากพระผู้เป็นเจ้า. ซาตานมีอำนาจด้วยเช่นกันในการแสดงเครื่องหมายภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง. วิสุทธิชนควรแสวงหาของประทานแห่งพระวิญญาณแต่ไม่ควรแสวงหาเครื่องหมายเพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็นหรือค้ำจุนศรัทธา. แต่, พระเจ้าจะประทานเครื่องหมายแก่คนที่เชื่อเมื่อพระองค์ทรงเห็นสมควร (คพ. ๕๘:๖๔).