สิ่งช่วยศึกษา
ภาษา


ภาษา

ถ้อยคำ, เป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นคำพูด, นำมารวมกันในรูปแบบที่เจาะจงเพื่อสื่อสารข้อมูล, ความคิด, และข้อคิดเห็น. วิธีที่เราใช้ภาษาบ่งบอกถึงความรู้สึกที่เรามีต่อพระผู้เป็นเจ้าและผู้คนอื่น ๆ. ในการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์พระเจ้าจะประทานภาษาอันบริสุทธิ์แก่มนุษยชาติทั้งปวง (ศฟย. ๓:๘–๙).