สิ่งช่วยศึกษา
เศฟันยาห์


เศฟันยาห์

ศาสดาพยากรณ์ในภาคพันธสัญญาเดิมผู้มีชีวิตอยู่ในสมัยการปกครองของโยสิยาห์ (๖๓๙–๖๐๘ ปีก่อนคริสตกาล).

หนังสือเศฟันยาห์

บทที่ ๑ พูดถึงวันเสด็จมาซึ่งจะเต็มไปด้วยพระพิโรธและความยุ่งยาก. บทที่ ๒ เตือนผู้คนแห่งอิสราเอลให้แสวงหาความชอบธรรมและความอ่อนโยน. บทที่ ๓ บอกถึงการเสด็จมาครั้งที่สอง, เมื่อประชาชาติทั้งสิ้นจะชุมนุมกันเพื่อสู้รบ. อย่างไรก็ดี, พระเจ้า, จะทรงปกครองท่ามกลางพวกเขา.