คลังค้นคว้า
ผู้หยั่งรู้


ผู้หยั่งรู้

บุคคลที่ได้รับสิทธิอำนาจจากพระผู้เป็นเจ้าให้มองเห็นด้วยดวงตาทางวิญญาณในสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงปิดบังไว้จากโลก (โมเสส ๖:๓๕–๓๘). เขาคือผู้เปิดเผยและศาสดาพยากรณ์ (โมไซยาห์ ๘:๑๓–๑๖). ในพระคัมภีร์มอรมอน, แอมันสอนว่าเฉพาะผู้หยั่งรู้เท่านั้นที่สามารถใช้เครื่องแปลความหมายที่พิเศษ, หรืออูริมและทูมมิมได้ (โมไซยาห์ ๘:๑๓; ๒๘:๑๖). ผู้หยั่งรู้จะรู้อดีต, ปัจจุบัน, และอนาคต. ในสมัยโบราณ, เรามักเรียกศาสดาพยากรณ์ว่าผู้หยั่งรู้ (๑ ซมอ. ๙:๙; ๒ ซมอ. ๒๔:๑๑).

โจเซฟ สมิธเป็นผู้หยั่งรู้ที่สำคัญยิ่งในยุคสุดท้าย (คพ. ๒๑:๑; ๑๓๕:๓). นอกจากนี้, ฝ่ายประธานสูงสุดและสภาอัครสาวกสิบสองยังได้รับการสนับสนุนเป็นศาสดาพยากรณ์, ผู้หยั่งรู้, และผู้เปิดเผยด้วย.