สิ่งช่วยศึกษา
มิวเล็ค


มิวเล็ค

บุตรคนหนึ่งของกษัตริย์เศเดคียาห์ในภาคพันธสัญญาเดิม (ประมาณ ๕๘๙ ปีก่อนคริสตกาล). พระคัมภีร์ไบเบิลบันทึกว่าบุตรทั้งหมดของเศเดคียาห์ถูกสังหาร (๒ พกษ. ๒๕:๗), แต่พระคัมภีร์มอรมอนชี้แจงชัดเจนว่ามิวเล็ครอดชีวิต (ฮีล. ๘:๒๑).