สิ่งช่วยศึกษา
เจรอม


เจรอม

ในพระคัมภีร์มอรมอน, บุตรคนหนึ่งของอีนัสและเหลนของลีไฮ. ท่านเก็บรักษาบันทึกของนีไฟเป็นเวลาหกสิบปี, ๔๒๐–๓๖๑ ปีก่อนคริสตกาล. (อีนัส ๑:๒๕; เจรอม ๑:๑๓). ท่านเป็นคนซื่อสัตย์ซึ่งเลือกที่จะไม่เขียนอะไรมากนักในบันทึกประวัติศาสตร์ (เจรอม ๑:๒).

หนังสือของเจรอม

มีเพียงสิบห้าข้อเท่านั้นในหนังสือเล่มนี้ในพระคัมภีร์มอรมอน. เจรอมบันทึกว่าชาวนีไฟยังคงดำเนินชีวิตตามกฎของโมเสสและเฝ้ารอการเสด็จมาของพระคริสต์. บรรดากษัตริย์ซึ่งเป็นมหาบุรุษผู้มีศรัทธาเป็นผู้นำพวกเขา. พวกเขาเจริญรุ่งเรืองขณะที่ฟังศาสดาพยากรณ์, ปุโรหิต, และผู้สอนของพวกเขา.