สิ่งช่วยศึกษา
งานเผยแผ่ศาสนา


งานเผยแผ่ศาสนา

การแบ่งปันพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ด้วยถ้อยคำและด้วยแบบอย่าง.