สิ่งช่วยศึกษา
มาระโก


มาระโก

ในภาคพันธสัญญาใหม่, ยอห์น มาระโก เป็นบุตรของมารีย์, ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็ม (กิจการ ๑๒:๑๒); ท่านอาจเป็นลูกพี่ลูกน้อง (หรือหลาน) ของ บารนาบัส (คส. ๔:๑๐). ท่านไปกับเปาโลและบารนาบัสจากเยรูซาเล็มในการเดินทางสอนศาสนาครั้งแรก, และแยกทางกับพวกเขาที่เปอร์กา (กิจการ ๑๒:๒๕; ๑๓:๕, ๑๓). ต่อมาท่านเดินทางไปไซปรัสร่วมกับบารนาบัส (กิจการ ๑๕:๓๗–๓๙). ท่านอยู่กับเปาโลที่โรม (คส. ๔:๑๐; ฟม. ๑:๒๔); และท่านอยู่กับเปโตรที่บาบิโลน (น่าจะหมายถึงโรม) (๑ ปต. ๕:๑๓). ท้ายที่สุด, ท่านอยู่กับทิโมธีที่เอเฟซัส (๒ ทธ. ๔:๑๑).

กิตติคุณของท่านมาระโก

หนังสือเล่มที่สองในภาคพันธสัญญาใหม่. เป็นไปได้ว่ากิตติคุณของท่านมาระโกเขียนขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของเปโตร. จุดประสงค์ของมาระโกคืออธิบายว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงดำเนินพระชนม์ชีพและทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในบรรดามนุษย์. มาระโกอธิบาย, ด้วยพลังและความนอบน้อม, ความประทับใจที่พระเยซูทรงกระทำแก่บรรดาผู้ที่ยืนข้างถนน. ตามที่เล่าสืบกันมาคือภายหลังการสิ้นชีวิตของเปโตร, มาระโกไปเยือนอียิปต์, จัดตั้งศาสนจักรในอเล็กซานเดรีย, และสิ้นชีวิตด้วยการเป็นมรณสักขี.

สำหรับสาระสำคัญของแต่ละบท, ดู “พระกิตติคุณสี่เล่ม.”