สิ่งช่วยศึกษา
ฐานะปุโรหิต


ฐานะปุโรหิต

สิทธิอำนาจและพลังอำนาจที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่มนุษย์เพื่อกระทำทุกสิ่งสำหรับความรอดของมนุษย์ (คพ. ๕๐:๒๖–๒๗). สมาชิกชายของศาสนจักรที่ดำรงฐานะปุโรหิตจะได้รับการจัดให้อยู่ในโควรัมและได้รับสิทธิอำนาจให้ประกอบศาสนพิธีและปฏิบัติหน้าที่บริหารบางอย่างในศาสนจักร.