สิ่งช่วยศึกษา
ธรรมาจารย์, ผู้จดคำแปล, อาลักษณ์


ธรรมาจารย์, ผู้จดคำแปล, อาลักษณ์

ภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่ใช้คำนี้ต่างกันเล็กน้อย : (๑) ในภาคพันธสัญญาเดิม, ความรับผิดชอบเบื้องต้นของธรรมาจารย์คือคัดลอกพระคัมภีร์ (ยรม. ๘:๘). (๒) ภาคพันธสัญญาใหม่กล่าวถึงพวกธรรมาจารย์บ่อยครั้งและบางครั้งจะเรียกพวกเขาว่าบาเรียนหรือพวกบาเรียน. พวกเขาแก้ไขรายละเอียดของข้อกฎหมายและนำมาใช้กับสภาวการณ์ในสมัยของพวกเขา (มธ. ๑๓:๕๒; มาระโก ๒:๑๖–๑๗; ๑๑:๑๗–๑๘; ลูกา ๑๑:๔๔–๕๓; ๒๐:๔๖–๔๗).