สิ่งช่วยศึกษา
นับถือรูปเคารพ (การ)
ก่อนหน้า ถัดไป

นับถือรูปเคารพ (การ)

การนมัสการรูปเคารพหรือความยึดติดผูกพันหรือการอุทิศตนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป.