สิ่งช่วยศึกษา
นับถือรูปเคารพ (การ)


นับถือรูปเคารพ (การ)

การนมัสการรูปเคารพหรือความยึดติดผูกพันหรือการอุทิศตนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป.