สิ่งช่วยศึกษา
ปัพพาชนียกรรม


ปัพพาชนียกรรม

กระบวนการแยกบุคคลคนหนึ่งออกจากศาสนจักรและนำเอาสิทธิและสิทธิพิเศษของสมาชิกภาพไปจากเขา. เจ้าหน้าที่ศาสนจักรขับบุคคลออกจากศาสนจักรก็ต่อเมื่อเขาเลือกดำเนินชีวิตในทางที่ตรงข้ามกับพระบัญญัติของพระเจ้าเท่านั้นและด้วยเหตุนี้จึงทำให้ตนเองไม่มีคุณสมบัติเพียงพอในการดำรงสมาชิกภาพในศาสนจักรอีกต่อไป.