สิ่งช่วยศึกษา
อาดัม


อาดัม

ชายคนแรกที่สร้างขึ้นบนแผ่นดินโลก.

อาดัมเป็นบิดาและปิตุของเผ่าพันธุ์มนุษย์บนแผ่นดินโลก. การล่วงละเมิดของเขาในสวนเอเดน (ปฐก. ๓; คพ. ๒๙:๔๐–๔๒; โมเสส ๔) ทำให้เขา “ตก” และกลายเป็นมรรตัย, เป็นก้าวที่จำเป็นเพื่อให้มนุษยชาติก้าวหน้าบนแผ่นดินโลกนี้ (๒ นี. ๒:๑๔–๒๙; แอลมา ๑๒:๒๑–๒๖). อาดัมกับเอวาจึงสมควรได้รับการสรรเสริญสำหรับบทบาทของเขาทั้งสองที่ทำให้การเติบโตนิรันดร์ของเราอยู่ในวิสัยที่ทำได้. อาดัมคือเมธีโบราณและเป็นที่รู้จักกันในนามมีคาเอลด้วย (ดนล. ๗; คพ. ๒๗:๑๑; ๑๐๗:๕๓–๕๔; ๑๑๖; ๑๓๘:๓๘). เขาคือเทพาดิเทพและจะมาอีกครั้งหนึ่งบนแผ่นดินโลกในฐานะปิตุของครอบครัวมนุษย์, ในการเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ (คพ. ๒๙:๒๖).