สิ่งช่วยศึกษา
คาวเดอรี, ออลิเวอร์


คาวเดอรี, ออลิเวอร์

เอ็ลเดอร์คนที่สองของศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูและหนึ่งในพยานสามคนต่อที่มาอันศักดิ์สิทธิ์และความแท้จริงของพระคัมภีร์มอรมอน. เขาทำหน้าที่เป็นผู้จดคำแปลขณะที่โจเซฟ สมิธ แปลพระคัมภีร์มอรมอนจากแผ่นจารึกทองคำ (จส—ป ๑:๖๖–๖๘).