สิ่งช่วยศึกษา
คุณธรรม, พรหมจรรย์, อานุภาพ


คุณธรรม, พรหมจรรย์, อานุภาพ

ความสุจริตและความดีเลิศทางศีลธรรม, พลังและความเข้มแข็ง (ลูกา ๘:๔๖), หรือความบริสุทธิ์ทางเพศ (โมโร. ๙:๙).