สิ่งช่วยศึกษา
เซราเฮ็มลา


เซราเฮ็มลา

ในพระคัมภีร์มอรมอน, เซราเฮ็มลาหมายถึง (๑) ชายคนหนึ่งผู้นำอาณานิคมของมิวเล็ค, (๒) เมืองที่ตั้งตามชื่อของเขา, (๓) แผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา, หรือ (๔) ผู้คนที่ติดตามเขา.