สิ่งช่วยศึกษา
ล้าง (การ)


ล้าง (การ)

ชำระล้าง, ทางร่างกายหรือทางวิญญาณ. ในเชิงสัญลักษณ์หมายถึง, บุคคลที่กลับใจจะได้รับการชำระล้างจากชีวิตที่แบกรับบาปและผลของบาปผ่านการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระเยซูคริสต์. การล้างบางประเภทซึ่งกระทำภายใต้สิทธิอำนาจฐานะปุโรหิตที่ถูกต้องถือเป็นศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์.