สิ่งช่วยศึกษา
อาโรน, ฐานะปุโรหิตแห่ง


อาโรน, ฐานะปุโรหิตแห่ง

ฐานะปุโรหิตที่ต่ำกว่า (ฮบ. ๗:๑๑–๑๒; คพ. ๑๐๗:๑๓–๑๔). ตำแหน่งของฐานะปุโรหิตนี้คือ อธิการ, ปุโรหิต, ผู้สอน, และมัคนายก (คพ. ๘๔:๓๐; ๑๐๗:๑๐, ๑๔–๑๕, ๘๗–๘๘). ในสมัยโบราณ, ภายใต้กฎของโมเสส, มีมหาปุโรหิต, ปุโรหิต, และชาวเลวี. มีการเปิดเผยฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนแก่โมเสสเพราะชาวอิสราเอลสมัยโบราณกบฎต่อพระผู้เป็นเจ้า. พวกเขาปฏิเสธที่จะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และรับฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดครวมทั้งศาสนพิธีต่าง ๆ ของฐานะปุโรหิตนี้ (คพ. ๘๔:๒๓–๒๕). ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเกี่ยวโยงกับศาสนพิธีทางโลกและศาสนพิธีภายนอกของกฎและพระกิตติคุณ (๑ พศด. ๒๓:๒๗–๓๒; คพ. ๘๔:๒๖–๒๗; ๑๐๗:๒๐). ฐานะปุโรหิตนี้ถือกุญแจทั้งหลายแห่งการปฏิบัติของเหล่าเทพ, และของพระกิตติคุณแห่งการกลับใจ, และของบัพติศมา (คพ. ๑๓). ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนได้รับการฟื้นฟูสู่แผ่นดินโลกในสมัยการประทานนี้เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๘๒๙. ยอห์นผู้ถวายบัพติศมาประสาทฐานะปุโรหิตนี้แก่โจเซฟ สมิธและออลิเวอร์ คาวเดอรี บนฝั่งแม่น้ำซัสเควฮันนา, ใกล้ฮาร์โมนีย์, รัฐเพนน์ซิลเวเนีย (คพ. ๑๓; จส—ป ๑:๖๘–๗๓).