สิ่งช่วยศึกษา
ล่วงประเวณี (การ)


ล่วงประเวณี (การ)

ความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดกฎหมายของชายและหญิง. แม้ว่าโดยทั่วไปการล่วงประเวณีหมายถึงการร่วมเพศระหว่างคนที่แต่งงานแล้วกับคนอื่นที่ไม่ใช่คู่ครอง, แต่ในพระคัมภีร์อาจหมายถึงคนที่ยังไม่แต่งงานด้วย.

บางครั้งการล่วงประเวณีใช้เป็นสัญลักษณ์แทนการละทิ้งความเชื่อของประชาชาติหนึ่งหรือผู้คนทั้งกลุ่มที่ออกนอกวิถีทางของพระเจ้า (กดว. ๒๕:๑–๓; อสค. ๑๖:๑๕–๕๙; ยรม. ๓:๖–๑๐; โฮเชยา ๔).