สิ่งช่วยศึกษา
มาร


มาร

ซาตาน. มารเป็นศัตรูของความชอบธรรมและของคนที่หมายมั่นจะทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า. เขาเป็นบุตรทางวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าจริง ๆ และครั้งหนึ่งเคยเป็นเทพผู้มีสิทธิอำนาจในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า (อสย. ๑๔:๑๒; ๒ นี. ๒:๑๗). อย่างไรก็ตาม, เขากบฏในชีวิตก่อนเกิดและโน้มน้าวหนึ่งในสามส่วนของลูก ๆ ทางวิญญาณของพระบิดาให้กบฏพร้อมกับเขา (คพ. ๒๙:๓๖; โมเสส ๔:๑–๔; อับรา. ๓:๒๗–๒๘). พวกเขาถูกขับออกจากสวรรค์, ถูกปฏิเสธโอกาสในการรับร่างกายมรรตัยและประสบการณ์ชีวิตมรรตัย, และจะอัปมงคลชั่วนิรันดร์. นับแต่มารถูกขับจากสวรรค์, เขาหมายมั่นจะหลอกลวงชายและหญิงทั้งปวงอยู่เสมอและพาพวกเขาออกไปจากงานของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อทำให้มนุษยชาติทั้งปวงเศร้าหมองเช่นเดียวกับเขา (วว. ๑๒:๙; ๒ นี. ๒:๒๗; ๙:๘–๙).

ศาสนจักรของมาร

ทุกองค์กรทางโลกที่ชั่วร้ายบนแผ่นดินโลกซึ่งบิดเบือนพระกิตติคุณอันบริสุทธิ์และสมบูรณ์และต่อสู้กับพระเมษโปดกของพระผู้เป็นเจ้า.