สิ่งช่วยศึกษา
ชอบธรรม (ความ)


ชอบธรรม (ความ)

การเป็นคนเที่ยงธรรม, บริสุทธิ์, มีคุณธรรม, ซื่อตรง; ปฏิบัติตนด้วยการเชื่อฟังพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้า; หลีกเลี่ยงบาป.