สิ่งช่วยศึกษา
งาน (ทั้งหลาย)


งาน (ทั้งหลาย)

การกระทำของบุคคล, ไม่ว่าดีหรือชั่ว. แต่ละบุคคลจะได้รับการพิพากษาตามงานของเขา.