สิ่งช่วยศึกษา
พยานถึงพระคัมภีร์มอรมอน


พยานถึงพระคัมภีร์มอรมอน

พระเจ้าทรงบัญชาคนอื่น ๆ นอกเหนือจากท่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธให้กล่าวคำพยานถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระคัมภีร์มอรมอน (คพ. ๑๗; ๑๒๘:๒๐). ดู ประจักษ์พยานของพยานเหล่านี้ใน “คำนำ” ด้านหน้าของพระคัมภีร์มอรมอน.