สิ่งช่วยศึกษา
อาณาจักรแห่งพระผู้เป็นเจ้าหรืออาณาจักรแห่งสวรรค์


อาณาจักรแห่งพระผู้เป็นเจ้าหรืออาณาจักรแห่งสวรรค์

อาณาจักรแห่งพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลกคือศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (คพ. ๖๕). จุดประสงค์ของศาสนจักรคือเตรียมสมาชิกให้พร้อมที่จะอยู่ในอาณาจักรซีเลสเชียลหรืออาณาจักรแห่งสวรรค์ตลอดกาล. อย่างไรก็ตาม, บางครั้งพระคัมภีร์เรียกศาสนจักรว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์, ซึ่งหมายความว่าศาสนจักรเป็นอาณาจักรแห่งสวรรค์บนแผ่นดินโลก.

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคืออาณาจักรแห่งพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก, แต่ปัจจุบันนี้จำกัดอยู่เพียงอาณาจักรในทางศาสนาเท่านั้น. ระหว่างมิลเลเนียม, อาณาจักรแห่งพระผู้เป็นเจ้าจะเป็นทั้งด้านการเมืองการปกครองและศาสนา.