สิ่งช่วยศึกษา
พี่น้องสตรี


พี่น้องสตรี

ในฐานะลูก ๆ ของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา, ชายหญิงทุกคนเป็นพี่น้องกันทางวิญญาณ. ในศาสนจักร, เรามักเรียกสมาชิกสตรีและเพื่อนสตรีของศาสนจักรว่าพี่น้องสตรี.