สิ่งช่วยศึกษา
เจคอบ, บุตรของลีไฮ


เจคอบ, บุตรของลีไฮ

ศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร์มอรมอนและผู้เขียนโอวาทมากมายในหนังสือ ๒ นีไฟและเจคอบ (๒ นี. ๖–๑๑; เจคอบ ๑–๗).

หนังสือของเจคอบ

หนังสือเล่มที่สามในพระคัมภีร์มอรมอน. บทที่ ๑ กล่าวถึงการที่นีไฟส่งมอบบันทึกให้เจคอบและจากนั้นอุทิศถวายเจคอบและโจเซฟน้องชายของท่านให้เป็นปุโรหิตและผู้สอนสำหรับผู้คน. บทที่ ๒–๔ เป็นโอวาทตักเตือนผู้คนให้สะอาดทางศีลธรรม. เจคอบยังสอนเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ซึ่งเป็นองค์พระผู้ไถ่, และให้เหตุผลว่าเหตุใดคนบางคนในอิสราเอลจึงไม่ยอมรับพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จมา. บทที่ ๕–๖ มีประจักษ์พยานของเจคอบและอุปมานิทัศน์เชิงพยากรณ์เกี่ยวกับประวัติและพันธกิจของผู้คนแห่งอิสราเอล. บทที่ ๗ มีเรื่องราวของคนกบฏที่มีการศึกษาชื่อ เชเร็ม, ซึ่งถูกกำราบโดยประจักษ์พยานอันศักดิ์สิทธิ์ของเจคอบ.