สิ่งช่วยศึกษา
เศคาริยาห์ (ภาคพันธสัญญาเดิม)


เศคาริยาห์ (ภาคพันธสัญญาเดิม)

ศาสดาพยากรณ์ในภาคพันธสัญญาเดิมที่พยากรณ์ราว ๕๒๐ ปีก่อนคริสตกาลท่านมีชีวิตในช่วงเวลาเดียวกับศาสดาพยากรณ์ฮักกัย (เอสรา ๕:๑; ๖:๑๔).

หนังสือเศคาริยาห์

หนังสือดังกล่าวมีชื่อเสียงในคำพยากรณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจของพระคริสต์ขณะทรงเป็นมรรตัยและการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ (ศคย. ๙:๙; ๑๑:๑๒–๑๓; ๑๒:๑๐; ๑๓:๖). บทที่ ๑–๘ มีนิมิตเป็นตอน ๆ เกี่ยวกับอนาคตของผู้คนของพระผู้เป็นเจ้า. บทที่ ๙–๑๔ มีนิมิตต่าง ๆ เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์, ยุคสุดท้าย, การรวมอิสราเอล, สงครามใหญ่ครั้งสุดท้าย, และการเสด็จมาครั้งที่สอง.