สิ่งช่วยศึกษา
บัพติศมาเด็ก


บัพติศมาเด็ก

การปฏิบัติที่ไม่จำเป็นของการให้บัพติศมาทารกและเด็กซึ่งอายุต่ำกว่าวัยที่รับผิดชอบได้, ซึ่งก็คือแปดขวบ. พระเจ้าทรงประณามการบัพติศมาเด็ก (โมโร. ๘:๑๐–๒๑). เด็ก ๆ เกิดมาบริสุทธิ์และปราศจากบาป. ซาตานไม่มีอำนาจล่อลวงเด็กจนกระทั่งพวกเขาเริ่มรับผิดชอบได้ (คพ. ๒๙:๔๖–๔๗) ดังนั้นพวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องกลับใจหรือรับบัพติศมา. เด็ก ๆ ควรรับบัพติศมาเมื่ออายุแปดขวบ (คพ. ๖๘:๒๕–๒๗).