สิ่งช่วยศึกษา
เมตตา (ความ, พระ, มี)


เมตตา (ความ, พระ, มี)

วิญญาณแห่งความสงสาร, ความอ่อนโยน, และการให้อภัย. ความเมตตาเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้า. พระเยซูคริสต์ประทานความเมตตาแก่เราผ่านการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค์.