สิ่งช่วยศึกษา
รู้แจ้ง (ความ)


รู้แจ้ง (ความ)

ความรู้แจ้งมีหลายความหมาย, สามความหมายในนั้นคือ : (๑) แสงสว่างแห่งความจริงซึ่งให้ชีวิตและแสงสว่างแก่สิ่งทั้งปวงในจักรวาล. ความรู้แจ้งดำรงอยู่ตลอดเวลาเสมอมา. (๒) คำว่า สัตภาวะรู้แจ้ง อาจหมายถึงลูกทางวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าด้วย. (๓) พระคัมภีร์อาจพูดถึงสัตภาวะรู้แจ้งว่าหมายถึงมวลสารทางวิญญาณซึ่งดำรงอยู่ก่อนเรากำเนิดเป็นลูกทางวิญญาณ.