สิ่งช่วยศึกษา
อานาเนียแห่งเยรูซาเล็ม


อานาเนียแห่งเยรูซาเล็ม

ในภาคพันธสัญญาใหม่, เขากับสัปฟีรา, ภรรยา, กล่าวเท็จต่อพระเจ้าโดยยักยอกเงินส่วนหนึ่งที่พวกเขาอุทิศถวายแด่พระเจ้า. เมื่อเปโตรเผชิญหน้ากับพวกเขา, เขาทั้งสองล้มลงสู่พื้นดินและสิ้นชีวิต (กิจการ ๕:๑–๑๑).