สิ่งช่วยศึกษา
หลักคำสอนและพันธสัญญา


หลักคำสอนและพันธสัญญา

งานรวบรวมการเปิดเผยจากสวรรค์และถ้อยแถลงที่ได้รับการดลใจในยุคสุดท้าย. พระเจ้าประทานสิ่งเหล่านี้แก่โจเซฟ สมิธ และผู้สืบทอดหลายคนของท่านเพื่อการสถาปนาและการกำกับดูแลอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลกในยุคสุดท้าย. หลักคำสอนและพันธสัญญาเป็นหนึ่งในงานมาตรฐานของพระคัมภีร์ในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย, พร้อมด้วยพระคัมภีร์ไบเบิล, พระคัมภีร์มอรมอน, และไข่มุกอันล้ำค่า. อย่างไรก็ดี, หลักคำสอนและพันธสัญญามีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนใคร, เพราะไม่ได้เป็นการแปลเอกสารโบราณ; พระเจ้าประทานการเปิดเผยเหล่านี้แก่บรรดาศาสดาพยากรณ์ที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้ในสมัยปัจจุบันนี้เพื่อฟื้นฟูอาณาจักรของพระองค์. ในการเปิดเผยต่าง ๆ เราได้ยินพระสุรเสียงอันอ่อนโยนแต่หนักแน่นของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ (คพ. ๑๘:๓๕–๓๖).

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ กล่าวว่าหลักคำสอนและพันธสัญญาเป็นรากฐานของศาสนจักรในยุคสุดท้ายและเป็นประโยชน์ต่อโลก (คพ. ๗๐ : หัวบท). การเปิดเผยในนั้นเป็นการเริ่มต้นงานของการจัดเตรียมหนทางรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเจ้า, ในสัมฤทธิผลของถ้อยคำทั้งปวงที่บรรดาศาสดาพยากรณ์กล่าวไว้นับแต่โลกเริ่มต้น.