สิ่งช่วยศึกษา
ยากอบ, บุตรของเศเบดี


ยากอบ, บุตรของเศเบดี

หนึ่งในอัครสาวกสิบสองที่พระเยซูทรงเลือกระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์ขณะทรงเป็นมรรตัย ท่านเป็นพี่ชายของยอห์น. ท่านเป็นหนึ่งในอัครสาวกสามคนที่ได้รับเลือกให้อยู่กับพระเยซูในโอกาสพิเศษบางโอกาส : ในการทำให้บุตรสาวของไยรัสฟื้นคืนชีพ (มาระโก ๕:๓๗), ณ การเปลี่ยนสภาพของพระองค์ (มธ. ๑๗:๑; มาระโก ๙:๒; ลูกา ๙:๒๘), และ ที่เกทเสมนี (มธ. ๒๖:๓๗; มาระโก ๑๔:๓๓). ด้วยกันกับเปโตรและยอห์น, ท่านฟื้นฟูฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคสู่แผ่นดินโลกโดยการแต่งตั้งโจเซฟ สมิธ (คพ. ๒๗:๑๒; ๑๒๘:๒๐; จส—ป ๑:๗๒).