สิ่งช่วยศึกษา
เยรูซาเล็ม


เยรูซาเล็ม

เมืองซึ่งตั้งอยู่ในอิสราเอลปัจจุบัน. เมืองนี้เป็นเมืองสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์พระคัมภีร์ไบเบิล. สถานที่บางแห่งซึ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสำหรับชาวคริสต์, ชาวยิว, และชาวมุสลิมอยู่ในเมืองนี้และผู้ที่ยึดมั่นในศรัทธาอันแรงกล้าจำนวนมากไปเยือนสถานที่ดังกล่าวเป็นประจำ. มักจะมีผู้กล่าวถึงเมืองนี้ว่าเป็นนครศักดิ์สิทธิ์.

ครั้งหนึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อซาเลม (ปฐก. ๑๔:๑๘; สดด. ๗๖:๒), เยรูซาเล็มเป็นเมืองของชาวเยบุสจนกระทั่งถูกดาวิดยึดครอง (ยชว. ๑๐:๑; ๑๕:๘; ๒ ซมอ. ๕:๖–๗), และทำให้เป็นเมืองหลวงของเขา. สมัยก่อนมักใช้เมืองเยรูซาเล็มเป็นป้อมภูเขา, ประมาณ ๒๖๐๐ ฟุต (๘๐๐ เมตร) เหนือระดับน้ำทะเล. เมืองนี้โอบล้อมด้วยหุบเขาลึกทุกด้านยกเว้นด้านเหนือ.

ระหว่างการปกครองของกษัตริย์ดาวิดในเยรูซาเล็ม, ท่านพำนักอยู่ในวังที่สร้างด้วยไม้. อย่างไรก็ตาม, ระหว่างการปกครองของซาโลมอน, ผู้คนทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้เมืองนี้สวยงาม, รวมทั้งสร้างวังของกษัตริย์และพระวิหาร.

ภายหลังการแบ่งแยกอาณาจักรอิสราเอลกับยูดาห์, เยรูซาเล็มยังคงเป็นเมืองหลวงของยูดาห์. เมืองนี้มักจะถูกโจมตีจากกองทัพที่มารุกราน (๑ พกษ. ๑๔:๒๕; ๒ พกษ. ๑๔:๑๓; ๑๖:๕; ๑๘–๑๙; ๒๔:๑๐; ๒๕). ภายใต้เฮเซคียาห์, เยรูซาเล็มกลายเป็นศูนย์กลางการนมัสการทางศาสนา, แต่ถูกทำลายไปบางส่วนเมื่อ ๓๒๐ ปีก่อนคริสตกาล, ๑๖๘ ปีก่อนคริสตกาล, และ ๖๕ ปีก่อนคริสตกาล เฮโรดสร้างกำแพงและพระวิหารขึ้นใหม่, แต่เมื่อ ค.ศ. ๗๐ ชาวโรมันทำลายไปจนหมดสิ้น.