สิ่งช่วยศึกษา
ผู้ชื่นชอบราชาธิปไตย


ผู้ชื่นชอบราชาธิปไตย

ในพระคัมภีร์มอรมอน, กลุ่มคนที่ต้องการล้มล้างฝ่ายปกครองของชาวนีไฟ (แอลมา ๕๑:๑–๘).