สิ่งช่วยศึกษา
จองหอง (ความ), ถือดี (ความ), ลำพอง (ความ)


จองหอง (ความ), ถือดี (ความ), ลำพอง (ความ)

การขาดหรือการไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือสอนไม่ได้. ความจองหองทำให้ผู้คนเป็นปฏิปักษ์ต่อกันและต่อพระผู้เป็นเจ้า. คนจองหองจะยกตนข่มคนรอบข้างและทำตามความประสงค์ของตนมากกว่าตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า. ความอวดดี, ความริษยา, จิตใจแข็งกระด้าง, และความโอหังเป็นลักษณะของคนจองหองด้วย.