สิ่งช่วยศึกษา
รัก (ความ)


รัก (ความ)

การปวารณาตนและมีไมตรีจิตอย่างลึกซึ้ง. ความรักต่อพระผู้เป็นเจ้ารวมถึงการปวารณาตน, ความเคารพรัก, ความคารวะ, ความอ่อนโยน, ความเมตตา, การให้อภัย, ความสงสาร, ความกรุณา, การรับใช้, ความซาบซึ้งใจ, ความโอบอ้อมอารี. แบบอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความรักที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อลูก ๆ ของพระองค์อยู่ในการชดใช้อันไม่มีขอบเขตของพระเยซูคริสต์.