สิ่งช่วยศึกษา
มรณสักขี (ผู้เป็น)


มรณสักขี (ผู้เป็น)

บุคคลซึ่งยอมสละชีวิตของเขามากกว่าจะละทิ้งพระคริสต์, พระกิตติคุณ, หรือความเชื่อหรือหลักธรรมอันชอบธรรมของเขา.