สิ่งช่วยศึกษา
มรณสักขี (ผู้เป็น)
ก่อนหน้า ถัดไป

มรณสักขี (ผู้เป็น)

บุคคลซึ่งยอมสละชีวิตของเขามากกว่าจะละทิ้งพระคริสต์, พระกิตติคุณ, หรือความเชื่อหรือหลักธรรมอันชอบธรรมของเขา.