สิ่งช่วยศึกษา
สกปรก (ความ)


สกปรก (ความ)

ความไม่สะอาดทางวิญญาณเนื่องจากการจงใจไม่เชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้า.