สิ่งช่วยศึกษา
หน้าที่
ก่อนหน้า ถัดไป

หน้าที่

ในพระคัมภีร์, งาน, งานมอบหมาย, หรือความรับผิดชอบ, พระเจ้าหรือผู้รับใช้ของพระองค์มักจะประทานหรือมอบให้.