สิ่งช่วยศึกษา
หน้าที่


หน้าที่

ในพระคัมภีร์, งาน, งานมอบหมาย, หรือความรับผิดชอบ, พระเจ้าหรือผู้รับใช้ของพระองค์มักจะประทานหรือมอบให้.