สิ่งช่วยศึกษา
ประจักษ์พยาน


ประจักษ์พยาน

ความรู้และพยานทางวิญญาณที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานให้. ประจักษ์พยานอาจเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการหรืออย่างถูกต้องตามกฎหมายถึงสิ่งที่บุคคลสำเหนียกว่าเป็นความจริง (คพ. ๑๐๒:๒๖).