สิ่งช่วยศึกษา
แม่น้ำจอร์แดน


แม่น้ำจอร์แดน

แม่น้ำจอร์แดนไหลจากทะเลกาลิลีมาถึงทะเลตาย. แม่น้ำนี้มีความยาวหนึ่งร้อยไมล์ (๑๖๐ กิโลเมตร) และกลายเป็นแม่น้ำเนื่องจากการบรรจบกันของน้ำพุหลายสายซึ่งไหลมาจากภูเขาเฮอร์โมน. แม่น้ำนี้เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุดในอิสราเอล.

มีเหตุการณ์สำคัญสองเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำสายนี้คือการที่พระเจ้าทรงแยกแม่น้ำเพื่อให้อิสราเอลข้าม (ยชว. ๓:๑๔–๑๗), และการบัพติศมาของพระเยซูคริสต์ (มธ. ๓:๑๓–๑๗; ๑ นี. ๑๐:๙).