สิ่งช่วยศึกษา
ฟีลิปปี, จดหมาย (สาส์น) ถึง


ฟีลิปปี, จดหมาย (สาส์น) ถึง

จดหมายที่เปาโลเขียนถึงวิสุทธิชนในฟีลิปปีขณะอยู่ในเรือนจำที่โรมหนแรก. ปัจจุบันคือหนังสือฟีลิปปีในภาคพันธสัญญาใหม่.

บทที่ ๑ มีคำทักทายของเปาโลและคำแนะนำของท่านเกี่ยวกับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, ความอ่อนน้อมถ่อมตน, และความมานะบากบั่น. บทที่ ๒ เน้นว่าทุกคนจะน้อมคำนับพระคริสต์และแต่ละคนต้องเพียรพยายามเพื่อให้ได้ความรอดของตน. ในบทที่ ๓, เปาโลอธิบายว่าท่านได้เสียสละทุกสิ่งเพื่อพระคริสต์. ในบทที่ ๔, เปาโลขอบคุณวิสุทธิชนชาวฟีลิปปีสำหรับความช่วยเหลือของพวกเขา