สิ่งช่วยศึกษา
แต่งตั้งล่วงหน้า (การ)


แต่งตั้งล่วงหน้า (การ)

การที่พระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตั้งลูก ๆ ทางวิญญาณที่องอาจกล้าหาญของพระองค์ในชีวิตก่อนเกิดเพื่อทำให้พันธกิจบางอย่างเกิดสัมฤทธิผลระหว่างชีวิตมรรตัยของพวกเขา.