สิ่งช่วยศึกษา
ขโมย (การ), ลัก, ลักขโมย


ขโมย (การ), ลัก, ลักขโมย

การหยิบฉวยบางสิ่งบางอย่างของผู้อื่นไปด้วยความไม่ซื่อสัตย์หรือความไม่ถูกต้อง. พระเจ้าทรงบัญชาลูก ๆ ของพระองค์เสมอว่าอย่าลักขโมย (อพย. ๒๐:๑๕; มธ. ๑๙:๑๘; ๒ นี. ๒๖:๓๒; โมไซยาห์ ๑๓:๒๒; คพ. ๕๙:๖).