สิ่งช่วยศึกษา
ขอบพระทัย, ขอบพระทัยพระเจ้า (การ, น้อม), ความขอบคุณ


ขอบพระทัย, ขอบพระทัยพระเจ้า (การ, น้อม), ความขอบคุณ

ความซาบซึ้งต่อพรที่ได้รับจากพระผู้เป็นเจ้า. การแสดงความซาบซึ้งเป็นที่พอพระทัยพระผู้เป็นเจ้า, และการนมัสการที่แท้จริงรวมถึงการน้อมขอบพระทัยพระองค์. เราควรน้อมขอบพระทัยพระเจ้าสำหรับทุกสิ่ง.