สิ่งช่วยศึกษา
ธงสัญญาณ


ธงสัญญาณ

ในพระคัมภีร์, ธงหรือธงสัญญาณซึ่งที่นั่นผู้คนมาห้อมล้อมรวมกันเพื่อความสามัคคีในจุดประสงค์หรืออัตลักษณ์. ในสมัยโบราณธงสัญญาณใช้เป็นจุดรวมพลสำหรับทหารในการสู้รบ. พระคัมภีร์มอรมอนและศาสนจักรของพระเยซูคริสต์เป็นธงสัญญาณโดยสัญลักษณ์ต่อประชาชาติทั้งปวงบนแผ่นดินโลก.